Capítol 2. DISPOSICIONS GENERALS

 • Art. 1 El nom oficial de l’associació és “Katalanischer Verein Hamburg „El Pont Blau” e.V.”. L’associació podrà utilitzar també el nom escurçat en català: El Pont Blau.
 • Art. 2 El Pont Blau és una associació cultural catalana i de trobada per tots aquells catalans i catalanes a Hamburg i persones interessades en conèixer de més aprop la cultura i societat catalanes. L’associació no té ànim de lucre, és apolítica i aconfessional, és a dir, no està compromesa amb cap partit polític ni amb cap religió, respectant i tolerant però, qualsevol manifestació de les mateixes. L’associació no permetrà cap acte de discriminació per raó de naixement, sexe, origen o orientació sexual.
 • Art. 3 L’associació té seu social situada a la ciutat d’Hamburg i disposa d’una adreça electrònica: info@elpontblau.de.
 • Art. 4 La llengua oficial de l’associació és el català, però es pot fer ús d’altres llengües, sempre que les circumstàncies ho exigeixin. L’idioma alemany hi serà present en els documents escrits de caràcter oficial i en altres gestions que així ho requereixin, com ara convocatòries i actes d’assemblees.
 • Art. 5 L’àmbit territorial d’acció de l’associació és principalment la Ciutat Lliure i Hanseàtica d’Hamburg.
 • Art. 6 L’associació es regeix pels presents Estatuts, per les eleccions de l’Assemblea General de Socis, i en representació d’ella, per la Junta Directiva. L’Assemblea General de Socis reunida és l’autoritat màxima de l’associació.
 • Art. 7 És d’aplicació també la legislació i normativa vigent per al funcionament de Comunitats Catalanes a l’Exterior, depenent de la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, la legislació del Govern d’Hamburg serà d’aplicació en tots aquells aspectes legals que així ho requereixin.
 • Art. 8 D’acord amb l’article 26 de la llei d’associacions, inclòs al codi civil alemany (§26BGB), el/la President/a, el/la Vicepresident/a i el/la Tresorer/a tenen el dret de forma individual, a representar l’associació tant judicial com extrajudicialment.
 • Art. 9 L’associació té únicament objectius d’utilitat pública en el sentit del paràgraf “Objectius d’impostos reduïts” de l’ordre dels impostos.
 • Art. 10 Els objectius de l’associació són la difusió i la promoció de la llengua i cultura catalanes, així com també establir ponts de comunicació i intercanvi entre la cultura alemanya i/o altres amb la cultura catalana. Aquests objectius queden recollits en activitats de diversa natura com poden ser culturals, socials, lúdiques o de servei. Per tal d’aconseguir aquests objectius s’organitzaran freqüentment actes culturals (per exemple exposicions, lectures de llibres, taules rodones, actes d’informació cultural, concerts, tallers, etc.) i excursions. Els objectius mencionats es realitzaran en el marc de les possibilitats de l’Associació i seguint amb atenció les disposicions de les lleis alemanyes. El caràcter de les finalitats culturals de l’associació es troba detallat en l’Art. 11.
 • Art. 11.
  • i. Cultura catalana/ heimatpflege: La Cura del país d’origen és la cura del vincle amb el país català en un espai social amb experiències i afiliació (amb la seva tradició cultura i històrica, amb les seves formes de vida) i el seu valor educacional. Queden incloses totes les empentes que hi hagi d’activitats per tal de recordar Catalunya segons la seva manera de ser natural i la seva raó històrica. Fomentar l’estudi de la geografia i història de Catalunya a través de la cura de la Llengua Catalana, les costums tradicionals, conservació de monuments culturals, activitats amb ponències històriques i celebracions de festes catalanes, etc. Divulgar els valors culturals dels Països Catalans sobretot entre els membres de l’Associació Catalana. D’aquesta manera es tindrà cura de la identitat i arrels catalanes.
  • ii. Cultura alemanya: La Cultura i Llengua alemanyes també han de ser promogudes entre els membres de l’Associació amb la intenció de donar a conèixer la convicció internacional i la tolerància en tots els àmbits de la cultura i la comprensió entre els pobles. Aquest objectiu ja apareix mencionat a l’Art. 11.iii).
  • iii. Intercanvi i comunicació: Amb l’objectiu de promoure la ja citada convicció internacional, la tolerància en tots els àmbits de la cultura i l’idea de l’acord entre els pobles es pretendrà un intercanvi i una comunicació entre la cultura catalana i les cultures d’altres pobles i així millorar l’objectiu de la convivència i la comprensió. Això requereix per exemple la divulgació de l’art, de la cultura, de la història, de la llengua, de l’ensenyança, de la religió, dels costums i dels usos, de les realitats polítiques, econòmiques i socials a través de discursos, lectures, actes d’informació, programes d’intercanvi, viatges culturals, workshops i actes culturals com exposicions, actes musicals etc. Aquests actes han de facilitar la comprensió entre els uns i els altres i les diferències existents, i així contribuir a la pau i l’amistat entre els pobles del món.
 • Art. 12 El Pont Blau és una associació sense ànim de lucre.
 • Art. 13 Els mitjans de l’Associació poden ser utilitzats únicament pels objectius que apareixen als Estatuts. Els socis no reben subvencions dels mitjans de l’Associació.
 • Art. 14 Cap persona té el dret de generar despeses que siguin innecessàriament altes o que no tinguin res a veure amb els objectius de l’Associació.
 • Art. 15 L’Assemblea General de Socis escull la Junta Directiva, la qual garanteix de manera solidària el pagament dels lloguers d’acord amb el contracte d’arrendament.
 • Art. 16 L’associació es compromet a fer un ús correcte de les dades personals dels socis i sòcies d’acord amb la llei de protecció de dades d’àmbit territorial i d’aplicació vigent.