Capítol 3. SOCIS

 • Art. 17 Els socis constitueixen els fonaments de l’associació. Seran socis/es totes aquelles persones que hagin abonat les quotes definides en l’Assemblea General de Socis.
 • Art. 18 Els Amics del Pont Blau són persones no sòcies que no disposen dels beneficis i drets atorgats als socis de l’associació. L’associació permet l’admissió d’aquestes persones en aquelles activitats que decideixi la Junta Directiva. En qualsevol cas la Junta Directiva es reserva el dret d’admissió.
 • Art. 19 Els socis d’El Pont Blau poden ser individuals, famílies o corporatius:
  Per soci família s’entèn tota aquella agrupació de persones que viuen conjuntament en el mateix domicili. Cadascun/a dels/de les membres serà reconegut/da com a soci de l’entitat de manera individual i tenint dret a vot, sempre i quan siguin majors de setze anys d’edat.
  Per soci corporatiu s’entèn qualsevol entitat, empresa o persona jurídica.
 • Art. 20 Els socis d’El Pont Blau es classifiquen en les següents categories: (A) Ordinaris, (B) Protectors, (C) Honoraris:
  • A- Podrà ésser soci ordinari tota persona o família que s’identifiqui amb els objectius de l’entitat i que es comprometi a respectar el reglament de la mateixa. Tot soci ordinari tindrà dret a veu i vot a les Assemblees Generals, reunions i a ésser elegit per a formar part de la Junta Directiva, sempre i quan sigui major d’edat en aquest últim cas.
  • B- Serà considerat soci protector, tota persona, família o entitat que per la quantia en el pagament de la cotització es faci creditor d’aquesta distinció. Els socis protectors tindran dret a veu i vot a l’Assemblea General, excepte els socis corporatius o espònsors que només tindran dret a veu però no a vot.
  • C- És qualificat de soci honorari tota persona, família o entitat que l’Assemblea General de Socis consideri mereixedora de tal qualificatiu, per la seva benefactora actuació envers els Països Catalans o la nostra associació en particular. És un títol simbòlic. Aquest soci no paga quota ni té dret a vot a l’Assemblea General de Socis.
 • Art. 21 Tots els socis tindran dret a:
  • i. Participar en totes aquelles activitats organitzades per l’associació, així com gaudir dels seus serveis.
  • ii. Estar informats dels acords presos per la Junta Directiva.
  • iii. Consultar les actes de les assemblees, que hauran d’estar a la seva disposició, en un termini no superior a 15 dies des del moment de la seva sol·licitud.
  • iv. Denunciar la violació dels seus drets per part de la Junta Directiva o per part de qualsevol altre soci.
  • v. Donar-se de baixa en qualsevol moment. La baixa voluntària s’ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva i serà vigent des del moment de recepció per part d’aquest organisme. El dret de donar-se de baixa no implica recuperar la quota.
  • vi. Assistir i votar a les assemblees ordinàries i extraordinàries de l’associació i formular precs i preguntes.
  • vii. Consultar l’estat de comptes i els justificants de les despeses presentats per la Junta Directiva a l’assemblea ordinària. Aquest documents hauran d’estar a la seva disposició en un termini no superior a 15 dies des del moment de la seva sol·licitud. El rebut del pagament de la quota anual serà l’acreditació com a soci del Pont Blau.
  • viii. Presentar-se per a ser escollit com a membre de la Junta Directiva.
  • ix. Delegar el seu vot a un altre soci per escrit. Aquest darrer soci dipositari d’un màxim de dos vots delegats, no podrà però delegar el vot dipositat a la seva confiança a terceres persones. El vot delegat no comptabilitza a efectes de quòrum d’acord amb l’Art. 52.
  • x. El soci pot parlar en nom d’El Pont Blau sempre i quan compti amb el vist-i-plau de la Junta Directiva.
 • Art. 22 Tots els socis hauran de complir les normes establertes en aquests Estatuts, així com els acords presos legítimament per la Junta Directiva i no sotmesos a impugnació.
 • Art. 23 Els socis hauran de notificar per escrit el canvi de domicili, telèfon o correu electrònic.
 • Art. 24 Els socis s’esforçaran en la defensa dels interessos i béns de l’associació, així com en la preservació d’una atmosfera d’harmonia entre els membres i amics de l’associació.
 • Art. 25 Cada soci està obligat a abonar amb puntualitat la quota fixada a l’Assemblea General de Socis. En casos especials la Junta Directiva es reserva el dret de poder reduir la quota fixada.
 • Art. 26 Perdrà el dret de soci:
  • i. La persona que voluntàriament es doni de baixa per escrit i que estigui al corrent de pagament de la quota de soci.
  • ii. La persona que no hagi satisfet la quota de soci obligatòria sense causa justificada i acceptada per la Junta Directiva, al final del mes de febrer de l’any en curs.
  • iii. La persona que públicament i d’una manera ostensible perjudiqui l’entitat provocant perturbacions greus per al correcte funcionament de la mateixa.
  • iv. La persona que es negui a complir aquest reglament i els acords presos a les reunions i a l’Assemblea General de Socis.
  • v. En cas de mort del membre o desaparició de l’entitat o persona jurídica.
 • Art. 27 Tot soci és responsable de la veracitat de les dades que consten en la seva sol·licitud d’admissió i en les d’aquells socis que figuren com a tutors legals.
 • Art. 28 El soci donat de baixa no tindrà dret a reclamar cap import corresponent a quotes pagades i vençudes o el pagament d’activitats organitzades per l’associació.
 • Art. 29 Un soci podrà ser expulsat de l’associació com a conseqüència d’una sanció de la Junta Directiva.
 • Art. 30 Existeixen tres tipus de quotes fixades per l’Assemblea General de Socis i publicades al web d’El Pont Blau “www.elpontblau.de”. Aquestes són: Normal, Reduïda: per a estudiants, aturats i jubilats i Familiar. La quota del soci protector serà valorada en cada cas per la Junta Directiva. El període que cobreix la quota anual és de l’1 de gener al 31 de desembre. El preu de les quotes es fixarà a l’Assemblea General de Socis.
 • Art. 31 Algunes activitats hauran de ser finançades pels socis i amics participants. Els preus d’aquestes activitats es comunicaran als socis i participants per escrit.