Capítol 6. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

  • Art. 59 En cas de dissolució de l’associació, els seus actius seran utilitzats en primera instància per cobrir, si existís, qualsevol deute que aquesta tingui amb tercers, donant preferència als deutes que qualsevol dels membres de la Junta Directiva hagi contret en nom de l’associació. En cas de dissolució de l’associació o de perdre la reducció fiscal, el patrimoni d’aquesta passarà o bé a una persona jurídica o a una entitat que promogui l’art i la cultura i tingui reducció fiscal.
  • Art. 60 Per la dissolució de l’associació es requereixen el vots a favor de 2/3 parts dels socis amb dret a vot.