Capítol 5. LES ASSEMBLEES GENERALS DE SOCIS

 • Art. 49 L’Assemblea General de Socis reunida és l’autoritat màxima de l’associació i els seus acords són inapel·lables.
 • Art. 50 Les Assemblees Generals de Socis podran ésser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea General ordinària es reunirà una vegada a l’any, per :
  • A- Lectura de l’acta de l’Assemblea General anterior i aprovació de l’ordre del dia.
  • B- Lectura de la memòria del passat exercici.
  • C- Presentació i aprovació de l’estat de comptes.
  • D- Presentació dels resultats de l’auditoria econòmica.
  • E- Dissolució de la Junta Directiva i elecció de la nova entrant.
  • F- Elecció de dos auditors per a l’exercici de l’any següent.
  • G- Afers generals, precs i preguntes.
 • L’Assemblea ordinària haurà de ser convocada amb un mínim de 30 dies d’antel·lació. Es realitzarà per escrit i/o correu electrònic, en català i alemany, a tots els socis i sòcies i inclourà l’agenda del dia.
 • Art. 51 Les Assemblees Extraordinàries podran ésser convocades sempre i quan hagin passat com a mínim 30 dies des de l’última Assemblea ordinària, per la Junta Directiva. També poden ésser sol·licitades a través d’un escrit signat pel 25% com a mínim de les persones sòcies amb dret a vot que ho demanin a la Junta Directiva. Aquestes assemblees hauran d’ésser convocades per la Junta Directiva dins del termini de quinze dies un cop rebuda la sol·licitud.
 • Art. 52 Per tal que les decisions d’una Assemblea General de Socis siguin vàlides, és necessària l’assistència d’un mínim del 15% dels socis amb dret a vot. La Junta Directiva haurà d’estar com a mínim representada per tres dels seus membres.
 • Art. 53 Les Assemblees Generals de Socis seran moderades pel president/a de l’associació i en cas que aquest sigui absent, pel/la vicepresident/a o el responsable a qui s’hagi delegat aquesta funció. El/la secretari/a serà la persona encarregada de redactar l’acta de l’Assemblea i el president, o substitut en cas d’absència, l’encarregat de signar-la.
 • Art. 54 Tots els acords i ressolucions presos en una Assemblea General de Socis tant ordinària com extraordinària, hauran de ser comunicats a tots i cadascun dels socis amb el termini màxim d’un mes.
 • Art. 55 Els acords i votacions només podran ser impugnats mitjançant la convocatòria d’una assamblea extraordinària, segons les normes establertes en els articles 51 a 57. Un acord només podrà ser impugnat en una assemblea extraordinària a celebrar abans de la següent assemblea ordinària.
 • Art. 56 A les assemblees es podrà arribar a dos tipus d’acords: Vinculants i No vinculants. Els vinculants són aquells que afecten el contingut dels Estatuts o del canvi de la seu social. Aquests acords s’hauran de prendre per una majoria de 2/3 parts dels socis amb dret a vot.
 • Art. 57 Els no vinculants són aquells que no afecten els estatuts o al canvi de la seu social. Es prendran per majoria simple, és a dir, la meitat més un dels socis presents.
 • Art. 58 Un acord es prendrà en principi per votació a mà alçada. El/la secretari/a és l’encarregat de comptar els vots. La votació podrà tenir un caràcter secret si així és sol·licitat per algun dels socis o sòcies assistents.