Capítol 4. LA JUNTA DIRECTIVA I ORGANITZACIÓ

 • Art. 32 La Junta Directiva és l’òrgan executiu que dirigeix el funcionament de l’associació.
 • Art. 33 La Junta Directiva està formada per:
  • President/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i altres socis col·laboradors i/o responsables d’activitats sense necessitat d’especificar-ne l’atribució. Les funcions de tresorer i secretari es podran combinar amb la funció de vicepresident.
  • Qualsevol altra fórmula aprovada per l’Assemblea General de Socis.
 • Art. 34 Les funcions dels principals càrrecs de la Junta Directiva es defineixen durant la primera reunió de la Junta Directiva un cop s’ha escollit aquesta per Assemblea General de Socis. Les funcions acordades dels membres de la Junta seran comunicades als socis.
 • Art. 35 El mandat de la Junta Directiva serà d’un any. Cada any es celebrarà una Assemblea General de Socis on es reelegiran els diferents membres de la Junta Directiva. Els membres de la Junta Directiva han d’ésser escollits per majoria simple.
 • Art. 36 Els càrrecs de la Junta Directiva inclòs el/la president/a podran ésser reelegits tantes vegades com es presentin fins a un màxim de 5 anys consecutius. A partir d’aquest període els càrrecs hauran de ser renovats, sempre i quan es presentin altres socis/es per aquests càrrecs.
 • Art. 37 És potestat de la Junta Directiva proposar la incorporació d’un/a nou/nova membre de la Junta Directiva si és justificable o en el cas de dimissió voluntària o forçada d’un membre de la Junta Directiva i compta amb el suport i l’aprovació de la majoria dels i les membres que la componen. Aquesta persona haurà d’ésser confirmada en una Assemblea Extraordinària convocada en un termini màxim d’un mes després de la seva incorporació.
 • Art. 38 Per formar part de la Junta Directiva és condició indispensable ser soci de l’associació, ésser major d’edat, estar al corrent del pagament de la quota i haver estat soci un mínim de 6 mesos consecutius.
 • Art. 39 La dimissió del/la president/a o altres membres de la Junta Directiva pot ésser voluntària o a petició d’una Assemblea General extraordinària.
 • Art. 40 En cas de renúncia al càrrec del president, tresorer o de tants vocals o representants que el nombre de membres de la Junta restant sigui inferior a 4, es convocarà una Assemblea Extraordinària per tal d’elegir una nova Junta Directiva.
 • Art. 41 En cas de renúncia del càrrec de president i mentre no se celebra l’Assemblea Extraordinària, el/la membre de la Junta en funcions de vicepresident/a assumirà les responsabilitats del president.
 • Art. 42 El/la president serà escollit per majoria. Anualment en l’Assemblea General de Socis es ratificarà la tasca i continuïtat del/la president/a. El/la president/a té la llibertat de proposar els altres membres de la Junta Directiva, l’acceptació dels quals ha d’efectuar-se durant la mateixa Assemblea. En cas d’absència justificada d’algun possible membre de la Junta Directiva, el president/a transmetrà la proposta a aquesta persona i n’haurà de rebre la resposta en el termini màxim d’un mes des de la celebració de l’Assemblea.
 • Art. 43 La Junta Directiva és competent per a tots els assumptes de l’associació. Altres funcions de la Junta Directiva són:
  • A- Preparar i convocar Assemblees Generals de Socis i l’ordre del dia de les mateixes.
  • B- Executar les decisions preses a les Assemblees Generals de Socis.
  • C- Establir el pressupost, portar la comptabilitat i redactar l’informe anual de l’entitat.
  • D- Administrar els béns de l’Associació.
 • Art. 44 La Junta Directiva es reunirà periòdicament per controlar el funcionament de l’associació i resoldre els assumptes que puguin sorgir.
 • Art. 45 Aquestes reunions es convocaran pel president o a petició de qualsevol membre de la Junta Directiva. Es notificarà per escrit als membres de la Junta Directiva i els acords es prendran sempre per majoria simple excepte aquelles qüestions que afectin als estatuts, les quals hauran de ser discutides en assemblees ordinària o extraordinària.
 • Art. 46 Les decisions de la Junta Directiva seran preses per majoria simple, i en cas d’empat, la proposta serà resolta pel vot de qualitat del president/a, desfent l’empat.
 • Art. 47 La Junta Directiva de l’associació té el dret de cancel·lar una activitat per manca de recursos econòmics o per manca d’assistència.
 • Art. 48 Les activitats de l’associació es poden organitzar a partir de comissions d’organització. Aquestes comissions d’organització seran responsables de la planificació de l’activitat a la qual s’han compromès dur a terme, sempre amb la intenció de fer l’activitat tant econòmicament sostenible com sigui possible. Les comissions hauran de presentar una proposta de l’activitat amb pressupost inclòs, la qual haurà d’ésser aprovada per la Junta Directiva.